VVIA Jongerenprijs Industrieel Erfgoed Vlaanderen

logo VVIA

VVIA JONGERENPRIJS  INDUSTRIEEL ERFGOED VLAANDEREN 2021
omwille van COVID-19 wordt de inzenddatum en het selectieproces verdaagd naar 2022.
Nieuwe data voor inzending en jurering worden in de herfst van 2021 meegedeeld

We kunnen het slechts vaststellen. Ondanks het feit dat er hier en daar initiatieven bestaan en projecten leven, blijkt dat in Vlaanderen het voor industrieel en technisch erfgoed geïnteresseerd publiek eerder oud (+ 50) dan jong is. Dit staat schril in tegenstelling tot de toestand in andere landen waar jongeren zich óók voor industrieel erfgoed engageren. De betrokkenheid van jongeren (-25) bij ons is (nog) laag, een tendens die we ook bij andere vormen van erfgoed opmerken - alhoewel we daar al een kentering kunnen bemerken.

De belangstelling en inzet van jongeren stimuleren
De educatieve mogelijkheden van industrieel erfgoed worden bij ons in het onderwerp (te) weinig aangewend. In de erfgoedsector gaat voor jongeren de aandacht eerder naar 'andere' vormen van erfgoed. En in de media wordt slechts uitzonderlijk een relatie gelegd tussen jongeren en industrieel erfgoed.
Uit een Europees project, waar VVIA enkele jaren geleden kon in participeren, kwamen twee conclusies naar voor
1) het meest geschikte doelpubliek voor industrieel erfgoed ligt bij jongeren tussen 15 en 18 jaar
2) bij jongeren blijkt het competitie-element echter in veel gevallen een belangrijke motivatie te bieden voor belangstelling en inzet.

Het is op die twee bevindingen dat de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw met de VVIA Jongerenprijs 2021 2022 wil voort bouwen om,

  • in het algemeen, de mentaliteit tov industrieel erfgoed bij jongeren aan te wakkeren
  • het Vlaamse industrieel erfgoed en het belang daarvan beter bekend maken, vooral in onderwijsmiddens en bij jongerenorganisaties

Wie, wat, waar, wanneer ?
De VVIA Jongerenprijs Industrieel Erfgoed Vlaanderen is bedoeld om de inzet en het engagement van jongeren aan te moedigen voor onderzoek, behoud en ontsluiting van industrieel en technisch erfgoed in Vlaanderen en Brussel.
Daarvoor komen projecten in aanmerking die door jongeren gerealiseerd zijn, individueel of in groepsverband (schoolverband, jeugdorganisatie, jeugdclub,...), al dan niet onder begeleiding van een leerkracht of coördinator van de instelling of organisatie.
De projecten dienen zich te situeren in het Vlaamse of Brusselse Gewest. De indieners in het Brussels Gewest dienen er tot de Vlaamse Gemeenschap te behoren. De kandidatuurdossiers moeten ingediend worden in het Nederlands.

Er zijn twee categorieën
- voor jongeren van 15 tot 18 jaar, tot en met het laatste jaar van het middelbaar onderwijs
- voor jongeren ouder dan 18 jaar en tot en met 25 jaar

Uiteraard zijn komen alle creatieve ideeën in aanmerking die leiden tot beter begrip, behoud of presentatie van industrieel en technisch erfgoed.
Zonder beperking kan bijvoorbeeld gedacht worden aan
- de realisatie van een audiovisueel product over industrieel of technisch erfgoed, een site, collectie of industrieel museum: een filmpje (max 5 min), een website, een fotoreportage, het vastleggen of documenteren van een industriële traditie of immaterieel erfgoed, ...
- de realisatie van een geschreven artikel, tekst of brochure, studie,... ,  met uitzondering van afstudeerscripties en thesissen
- de actieve medewerking aan het behoud van een site of object,...
- een voorstel, plan of campagne tot behoud of herbestemming van een industriële site
- medewerking aan museumproject of bij het redden van installaties of  roerend industrieel erfgoed
- medewerking aan of organisatie van acties om het industrieel en technisch erfgoed bekend te maken, te behouden of te ontsluiten - bv een opendeurdag, geleide bezoeken,...
- enz

De indieners behouden het eigendom c.q. auteursrecht van hun werk. Winnaars gaan er wel mee akkoord dat delen ervan door VVIA via zijn publicaties of website bekend gemaakt worden.
Het jongerenproject dient uitgevoerd en gerealiseerd voor eind april 2021 --> nieuwe data, afhankelijk van de COVID-situatie, worden in het najaar van 2021 bekendgemaakt.. Hou deze webpagina in  de gaten !      

Hoe indienen ?
De kandidatuur wordt ingediend aan de hand van een formulier dat hier kan gedownload worden.

> download deelnemingsformulier (word-versie, .docx)
> download deelnemingsformulier (OpenOffice-versie, .odt)

Kandidaturen dienen de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie uiterlijk tegen 30 april 2021, middernacht, te bereiken. De kandidaten kunnen  alle documentatie toevoegen om het belang van hun project aan te tonen.
Het indienen gebeurt digitaal in één pakket via WeTransfer aan jongerenprijs@industrieelerfgoed.be.
Dit e-mail adres wordt afgesloten op 30 april 2021  nieuwe data worden in het najaar van 2021 bekendgemaakt om middernacht. Na ontvangst/downloaden van het pakket ontvangt de indiener een ontvangstbevestiging.

De jury
De jury van vijf personen bestaat uit vertegenwoordigers uit de sector monumentenzorg, roerend erfgoed, en onderwijs. De jury staat onder het voorzitterschap van een vertegenwoordiger van VVIA, die echter geen stemrecht heeft.
De jury duidt zowel de voor de shortlist geselecteerde projecten, als de winnaars aan. Tegen hun beslissing kan geen bezwaar of beroep ingediend worden.

Winnaars en prijzen

Shortlist
Er wordt in elke leeftijdscategorie een shortlist van maximaal vijf projecten opgesteld. Deze shortlist wordt in juni 2021 nieuwe data worden in het najaar van 2021 bekendgemaakt.
De voor de shortlist geselecteerde projecten ontvangen een ‘eervolle vermelding’, een erediploma en een gratis abonnement 2022 op het Vlaams-Nederlandse tijdschrift ‘Erfgoed van Industrie en Techniek’
Prijzen
Uit deze shortlists wordt per leeftijdscategorie door de jury één prijs aangeduid. Deze ontvangen elk een bedrag van 500 euro.
Uit de shortlists wordt - via een publieksstemming, een poll op de website – supplementair één publieksprijs toegekend. Deze bedraagt ook 500 euro. De publieksstemming loopt vanaf de bekendmaking van de shortlist tot en met de Open Monumentendag, 12 september 2021.nieuwe data worden in het najaar van 2021 bekendgemaakt

Uitreiking van de prijzen
De bekendmaking van de resultaten en de uitreiking van de prijzen gebeurt tijdens een plechtigheid in het najaar van  2021 nieuwe data worden in het najaar van 2021 bekendgemaakt, eventueel gekoppeld aan een andere activiteit van VVIA, rekening houdend met de COVID-19 toestanden.
De pers en een aantal vooraanstaanden wordt uitgenodigd.
De coördinator van groepsprojecten is er toe gehouden de medewerkers/deelnemers van het groepsproject te informeren over de behaalde resultaten.