Cursusmodule Inleiding tot de industriële archeologie

cursusmodule
INLEIDING TOT DE INDUSTRIELE ARCHEOLOGIE - INDUSTRIEEL ERFGOED

 

ONZE THEORETISCHE CURSUSSEN WORDEN ONLINE GEDOCEERD

Na algemene inleidingen (zeven avonden), in de herfst, komen vanaf het voorjaar thematische lessen over specifieke en technische onderwerpen aan bod.
De lijst van deze laatste worden rond nieuwjaar bekendgemaakt

Het programma van de verdere lezingen en hoe U kunt inschrijven vindt U verder op deze pagina

Cursusinhoud

De ontwikkelingen van nijverheid, techniek en wetenschap tijdens voorbije twee eeuwen liggen aan de basis van onze hedendaagse maatschappijhoe we ons gedragen, hoe we ons verplaatsen, hoe we nu werken, hoe we consumeren,...

De Industriële archeologie omvat de studie, het behoud en de valorisatie van het erfgoed van de industriële periode:

- gebouwen, machines en uitrustingen, de kennis, know how en ervaringen van mannen en vrouwen
- de woningen en woonvoorzieningen van arbeiders en patroons, de transport- en communicatie-infrastructuur, de geïndustrialiseerde en gemechaniseerde landbouw
- kortom alle sporen en relicten die ons een beeld geven van hoe onze moderne geïndustrialiseerde en technologische maatschappij ontstond en evolueerde

Het industrieel erfgoed krijgt steeds meer belangstelling van publiek en overheid.
Sedert 1975 zijn er verschillende industriële gebouwen in Vlaanderen wettelijk beschermd.       
In tal van resoluties pleitte de Raad van Europa voor behoud en herbestemming van industrieel erfgoed
Industrieel toerisme kent in alle landen een sterke ontwikkeling

Daarom vooreerst een grondige inleiding voor iedereen die belangstelling heeft in het thema, en voor personen die zich op één of andere wijze in hun regio voor het industrieel en technisch erfgoed willen inzetten.
     

Cursus

De inleidende cursus-module geeft een grondige inleiding in alle aspecten van de industriële archeologie en het industrieel erfgoed.
Hoe keken onze voorouders naar deze realisaties? Wat betekenen ze voor ons, en welke betekenis kunnen ze in de toekomst krijgen? Moeten wij oude industriële gebouwen en installaties behouden, net zoals de kloosters, kerken en kastelen uit middeleeuwen en renaissance? En als we ze behouden: welke (maatschappelijke) functie(s) kunnen wij er dan aan geven? Kan het industrieel erfgoed ontstaan geven aan een nieuwe vorm van cultuurtoerisme ?
De lezingen handelen ook over ambachtelijke musea, archieven en industrieel toerisme.
Wat doen wij met de wortels van onze (post?)industriële maatschappij? Erven wij met eerbied ?
Industriële archeologie is een mode-woord, dat te pas en te onpas gebruikt wordt. De term omvat véél meer dan enkel maar het klasseren van oude fabrieken. Wat ? En wat kunnen we ermee aanvangen?

We kijken ook over de grens en stellen de vraag hoe we het in onze regio kunnen aanpakken?

Ons online programma:

Het oude programma  dat op vijf zaterdagen gedoceerd werd, telkens in een andere provincie, werd vanaf 2021 aangepast aan het online medium. Elke les duurt een tot anderhalf uur, met nadien nog mogelijkheid tot vragen.
De lessen worden via Zoom gedoceerd. Dit heeft als (ook ecologisch) voordeel dat studenten zich niet meer naar een leslokaal moeten verplaatsen, maar de lessen van bij hun thuis kunnen volgen, van overal in Vlaanderen en Nederland
Ingeschreven studenten ontvangen op dinsdag de link om in te loggen.
 

GEPLANDE LEZINGEN (2022)
voorwaarden voor deelneming, kostprijs,... zie onderaan deze pagina

volgende lezingen:

19 oktober 20:00 Wij starten de online-cursussen opnieuw - met eerst de algemene inleidingen
     - voor de zeven inleidende lessen, zie onderaan deze bladzijde
in 2023   volgen specifieke thematische en technische lessen - programma wordt vanaf nieuwjaar bekendgemaakt via deze pagina
     
     

PRAKTIJKDAGEN, op namiddagen - afzonderlijke inschrijvingen verplicht
Telkens ONDER VOORBEHOUD VAN eventueel opnieuw geldende COVID-REGELS

    >>  klik hier voor de geplande uitstappen en bezoeken
     
     

 

Doelgroepen

Iedereen die belangstelling heeft voor geschiedenis, erfgoed en toerisme, o.m. leden van geschied- en heemkundige verenigingen, leden en medewerkers van gidsengroeperingen en toeristische diensten, gemeentelijke cultuurambtenaren, verantwoordelijken van musea, monumentenzorgers, architecten; studenten geschiedenis, kunstgeschiedenis, architectuur en technische wetenschappen; leerkrachten.
 

Organisatie en lesgevers

De module wordt georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw, het platform voor studie en behoud van het industrieel en technisch erfgoed in Vlaanderen en Brussel
De docenten beschikken allen over een uitgebreide ervaring op het terrein, ofwel door hun professionele activiteiten, ofwel door eigen onderzoek. De coördinatie en leiding van de cursus berusten bij Adriaan Linters, sedert meer dan 40 jaar betrokken bij de ontwikkeling van de industriële archeologie in Vlaanderen en internationaal erkend expert. Hij geeft ook de algemene inleidingen

De studenten krijgen de raad volgend boek te lezen ter voorbereiding en als begeleiding bij de cursusmodule: Adriaan Linters: De wortels van Flanders Technology. Industrieel erfgoed, industriële archeologie in Vlaanderen (1987) en om te grasduinen in onze gedigitaliseerde publicaties

Duur, lesdagen

De lessen worden gedoceerd op woensdagavonden, telkens vanaf 20:00 uur
De praktijkdagen gaan door op zaterdagen

 

Getuigschrift en attesten

Getuigschrift
Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een getuigschrift:
 * Deelname aan minimum 12 cursusavonden in de periode vanaf Pasen 2022 tot december 2023 (waarvan 7 inleidende lezingen en 5 gespecialiseerde)
 * Deelname aan drie praktijkdagen    
 * Een afstudeerproject voorleggen (praktische proef of scriptie)    

Eventueel kan op vraag van deelnemers een 'bewijs van deelname’ afgeleverd worden voor een totaal van gevolgde avonden.
 

 
Kostprijs

 • Voor een abonnement voor het totaal van cursusonderdelen tijdens één academiejaar : 
     -- 250 euro voor niet-leden;
     -- 100 euro voor leden ;
     -- voor studenten op voorlegging van hun studentenkaart 125 euro
 • De verschillende lessen kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden: 20 euro per cursusavond voor niet-leden; 10 euro per cursusavond voor leden en studenten - leden hebben recht op drie gratis cursus-avonden
 • organisaties lid van VVIA kunnen één deelnemer aan de cursus inschrijven aan de prijs voor VVIA-leden
  -- De registratie van de deelnemers verloopt per uniek e-mail adres
  -- Per deelnemer, individueel of voor een openbare dienst, kan slechts één en hetzelfde e-mail adres gebruikt worden

   

Inschrijven

    Zo spoedig mogelijk bij
    de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw
    >> contactgegevens vind je hier
    deelname tot een losse les aanmelden per e-mail, en betaling uiterlijk op de maandagavond voor de les . U krijgt dan een link toegestuurd waarmee U kunt deelnemen

    + door storting van het verschuldigde deelnemingsbedrag met vermelding van ofwel

- online cursusmodule Industriële Archeologie (volledig academiejaar)
- online inleidende cursus industrieel erfgoed (herfst 2022)
- de gekozen losse les(sen)

    te storten op de IBAN-BIC rekening van VVIA bij TRIODOS Bank:
        IBAN : BE41 5230 4462 3210
        BIC : TRIOBEBB
        (Uw inschrijving wordt pas effectief na ontvangst van de betaling - de betaling voor losse lessen  dient ons uiterlijk op dinsdag voor de cursusdag te bereiken)

 


herhaling van de volledige reeks INLEIDINGEN voorzien in de herfst 2022)

19 oktober 20:00 inleiding : wat omvat het industrieel erfgoed; de oorzaken en gevolgen van de industriële revolutie
26 oktober 20:00 geschiedenis en erfgoed van aandrijven en energie
niet op 2 november ---  
9 november 20:00 geschiedenis en erfgoed van (bouw)materialen
16 november 20:00 geschiedenis en erfgoed van het produceren: van handwerk tot machine
23 november 20:00 geschiedenis en erfgoed van transport en communicatie
30 november 20:00 wonen en leven in de stad
7 december 20:00 de invloed van mechanisering en industrialisering op het platteland
14 december   reserve-datum

Kostprijs voor deze zeven lessen :
- 100 € ; leden 75 €
- studenten op voorlegging studentenkaart : 50 €
- of  - 20 € per les ; leden 10 €