colofon

colofon en wettelijke vermeldingen
 

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht op 1 mei 1978.
De laatste versie van de gecoördineerde statuten verscheen op 3 maart 2013 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
Ondernemingsnummer: 0418.554.208

Maatschappelijke zetel en Correspondentieadres :
Noeveren 67, 2850 Boom

Bankrelatie:
Triodos Bank:
IBAN: BE41 5230 4462 3210
BIC: TRIOBEBB

Deze website is één van de communicatiekanalen van de vereniging en wordt door verschillende leden en medewerkers beheerd. Zij vervangt vroegere gedrukte publicaties.
Als door derden via hyperlinks wordt verwezen naar (pagina's op) de website van VVIA moeten deze als zodanig herkenbaar blijven.
Wanneer de naam van de auteur of maker onder een tekst of bij een foto vermeld worden, dan behoudt deze al zijn/haar rechten op zijn/haar tekst of afbeeldingen en is overname slechts mogelijk mits zijn/haar akkoord en mits vermelding van zijn/haar naam en verwijzing naar deze website.
VVIA spant zich in om het gebruik van teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden overeen te komen. Wanneer iemand desondanks meent aanspraak te kunnen maken op rechten op materiaal van deze website, wordt men verzocht contact op te nemen met de vereniging.
VVIA kan geen verantwoordelijkheid opnemen voor inhoud en gegevens op websites en webpagina's van derden, waar via een hyperlink vanuit deze website naar verwezen wordt.
Rechtzettingen zijn steeds mogelijk in navolging van de wet van 23 juni 1961 op het recht tot antwoord en het “Recht van antwoord in de media”. Advies nr.5 van het Observatorium van de Rechten op het Internet

GDPR
VVIA bewaart de adressen en gegevens van zijn leden en ex-leden gedurende 10 jaar. Leden en ex-leden kunnen steeds de gegevens die in onze bestanden opgenomen zijn opvragen, corrigeren of laten schrappen. Ex-leden kunnen steeds vragen om uit onze bestanden geschrapt te worden.
Gegevens van leden en ex-leden zijn strikt intern, en worden enkel voor de werking van onze vereniging gebruikt. Ze worden als vertrouwelijk beschouwd en nooit aan derden doorgegeven.
Mocht U vermoeden dat ledengegevens door een persoon, andere organisatie of bedrijf, onrechtmatig gebruikt worden, dan verzoeken wij ons zo spoedig mogelijk hiervan te informeren en ons alle details te bezorgen, zodat we de nodige (desgevallend ook juridische) maatregelen kunnen nemen om dit misbruik tegen te gaan.

verantwoordelijke uitgever voor deze site:
Adriaan Linters, voorzitter VVIA Vredelaan 72, B-8500 Kortrijk