Educatie

Het pedagogisch en didactisch aanwenden van het industrieel en technisch erfgoed kan bij leerlingen van verschillende leeftijdsgroepen, achtergronden en kennisniveaus, begrip bijbrengen van de invloed van technieken op de geschiedenis, en dus op het maatschappijgebeuren.
Daarenboven doet het vragen stellen over oplossingen die op gegeven ogenblikken, plaats en tijd, gekozen werden en hoe die de ontwikkeling van de moderne samenleving beïnvloedden.
Vragen over de relatie tussen bepaalde technieken en natuur en milieu.
Vragen over de wijze waarop men in het verleden en vandaag omging of omgaat met grondstoffen en hulpmiddelen.

Industrieel erfgoed is niet alleen a 'tool for education' in de lessen geschiedenis, esthetica of maatschappijleer - maar ook tal van andere disciplines kunnen er nuttig gebruik van maken.

Op basis van materiële relicten kan men heel aanschouwelijk bepaalde natuurkundige, biologische of chemische processen duidelijk maken. Een stoommachine is een uitstekende illustratie van alle principes van de mechanica. Een windmolen en een watermolen verduidelijken het begrip van landschapsbiotoop. Een bezoek aan een vlasroterij verteelt véél over biochemie, agrarische culturen, ecologie,...
Een gesprek met een oude mijnwerker of textielarbeider vertelt meer dan dikke boeken over maatschappelijke verhoudingen, over de houding vroeger en nu tegenover 'werk'.

Industriële archeologie kan een brug slaan tussen techniek en exacte wetenschappen aan één kant, en de menswetenschappen aan de andere kant.

Zelfs bij het aanleren van talen - zeker in het beroeps- en technisch onderwijs - kan men terugvallen op het industrieel verleden. Onze term 'piekijzer' voor 'ruwijzer' is afkomstig van het Engelse 'pig iron', dat verwees naar de wijze waarop in de 18de en vroege 19de eeuw het ijzer uit de hoogoven geleid werd: in een brede centrale goot met kleine zijgootjes, een 'zeug met biggetjes'... Een leraar Engels gebruikte de boekjes over industrieel erfgoed en industriële processen van de Britse Shire-uitgeverij (nu Bloomsbury Heritage) in zijn lessen

Industrieel erfgoed kan een boeiende rol spelen

  • voor schoolreizen en pedagogische uitstappen
  • voor educatieve doeleinden binnen klas- en lesverband
  • voor projectwerk waarbij de verschillende disciplines in onderwijsverband samen ingeschakeld worden
  • voor boeiende naschoolse activiteiten.

Onder dit thema willen we materiaal aandragen voor leerkrachten, lesgevers in het vormingswerk, en iedereen die geïnteresseerd is in het aanwenden van industrieel erfgoed voor educatieve doeleinden