vacature voor conservator/diensthoofd groot technisch materieel

dinsdag, 20 oktober 2015
KLM-MRA (in Belgisch Staatsblad)

Uit het Staatsblad:

Koninklijk Museum van het  en de Krijgsgeschiedenis (KLM). - Vacature van assistent-stagiair (klasse SW1) van de wetenschappelijke loopbaan (zwaar materiaal)
Sommige woorden in de jobomschrijving staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. De job is zowel voor vrouwen als voor mannen toegankelijk.

1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING.

  • Het gaat om een voltijdse betrekking van een statutair wetenschappelijk personeelslid.
  • Titel en klasse van de wetenschappelijke loopbaan : assistent-stagiair (klasse SW1).
  • Activiteitengroep van de wetenschappelijke loopbaan waartoe de betrekking behoort : activiteitengroep II "wetenschappelijke dienstverlening".

De betrekking zal uitgeoefend worden binnen de dienst zwaar materiaal van het KLM, Jubelpark 3, 1000 Brussel.

2. TAALREGIME.
Deze betrekking is toegankelijk voor kandidaten die kunnen worden ingedeeld bij de Nederlandse taalrol, bij toepassing van de regels hiertoe bepaald door de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken.

3. FUNCTIECONTEXT.
Het KLM is een federale wetenschappelijke instelling (F.W.I.) van tweede categorie en een staatsdienst met afzonderlijk beheer die afhangt van de Minister van Defensie. Het museum bewaart, beschermt, restaureert, vervolledigt en presenteert collecties waarvan sommigen uniek zijn in de wereld. Het is een internationaal onderzoekscentrum op het gebied van militaire geschiedenis.
De instelling bestaat ten eerste uit het Koninklijk Legermuseum, gesitueerd in het Jubelpark in Brussel, in de buurt van de Europese wijk. Onder de instelling vallen 3 depots voor stockage en restauratie : Landen, Brasschaat en Bastenaken. Daarenboven beheert het KLM ook verschillende interpretatiecentra : "de Commandobunker op de Kemmelberg" in Heuvelland, "de Dodengang" in Diksmuide, "het Interpretatiecentrum Tweede Wereldoorlog" in Bastenaken, en "het Expertise - en Interpretatiecentrum voor artillerie - Gunfire" in Brasschaat.

4. INHOUD VAN DE FUNCTIE.
4.1. Doelstellingen van de functie ten aanzien van de opdrachten van de instelling.
Het diensthoofd zal verantwoordelijk zijn voor het wetenschappelijk beheer, de studie, de inventarisatie, de bewaring, de ontsluiting en de opwaardering van de collecties vliegtuigen, voertuigen, vaartuigen en artillerie van het Koninklijk Museum van het en de Krijgsgeschiedenis.
De collectie beheerd door de dienst "zwaar materiaal" bestaat uit vliegtuigen, luchtballonnen, gepantserde voertuigen, vaartuigen, kanonnen en al het materiaal gelinkt aan deze collecties.
4.2. Resultaatsgebieden.
• Coördinatie van de wetenschappelijke activiteiten van de dienst door sturing te geven aan de militaire deskundigen en het burgerpersoneel van de dienst;
• Beheer van de collecties door het bijhouden van de beschrijvende inventarissen van de stukken opgesteld in de tentoonstellingszaal of bewaard in de externe depots te Landen, Brasschaat en Bastenaken;
• Waken over de kwaliteit van de permanente tentoonstellingszalen waarbij zowel het wetenschappelijk als het didactisch aspect dient te worden verzorgd;
• De principes van preventieve conservering toepassen op de collectiestukken om de bewaring ervan te verzekeren;
• De bekendheid van de collectie vergroten : via publicaties van wetenschappelijke en vulgariserende aard, door het organiseren van of het deelnemen aan congressen, enz.;
• Het organiseren van en meewerken aan tijdelijke tentoonstellingen;;
• Het geven van rondleidingen en lezingen, zowel nationaal als internationaal;
• Het opbouwen en onderhouden van contacten met gelijkaardige instellingen in binnen- en buitenland;
• Samenwerken met de verschillende diensten van het Ministerie van Landsverdediging, zoals de verkoopdienst;
• Het onderhouden van de contacten en de samenwerkingsverbanden met de vzw's verbonden aan het KLM;
• Meewerken aan de uitbouw van het aanwinstenbeleid in overeenstemmiing met de doelstellingen van de instelling;
• Het zoeken van externe financieringsbronnen voor de sponsoring van projecten aangaande de collecties.

5. COMPETENTIEPROFIEL.
5.1. Vereiste diploma's en opleidingen.
De kandidaat dient houder te zijn van volgend(e) diploma(`s) :
Licentiaat/Master in de Geschiedenis, Kunstwetenschappen en/of Archeologie.
5.2. Technische kundigheden (kennis, specialisaties, ervaringen, ...).
5.2.1. Vereiste competenties, specialiteit(en) en ervaring(en) waaraan de kandidaten dienen te voldoen om weerhouden te worden (toelatingscriteria).
• Ervaring in het domein van de museografie, beheer van collecties een de organisatie van tentoonstellingen;
• Ervaring in een leidinggevende rol en in het sturen van medewerkers.
5.2.2. Bijkomende troeven.
• Belangstelling voor (militair) materieel erfgoed en cultuur;
• Aantoonbare kennis hebben over de collecties luchtvaart, tanks en marine;
• Kennis van de andere landstaal is een groot pluspunt gezien de tweetalige werkomgeving;
• Kennis van het Engels als lingua franca in de wetenschapswereld woordt ook als zeer belangrijk beschouwd;
• Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden;
• Redactionele capaciteiten.
5.3. Generieke competenties (gedragscompetenties, vaardigheden,...).
• Informatie integreren : legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
• Beslissen : neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
• Medewerkers ontwikkelen : begeleiding van medewerkers in hun groei en gericht feedback geven aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling).
• In team werken : creëert een groepsgeest en stimuleert andereen door zijn/haar mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
• Servicegericht handelen : begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
• Adviseren : geeft advies aan zijn/haar gesprekspartners en bouwt met hen een vertrouwensrelatie op basis van zijn/haar expertise op.
• Betrouwbaarheid tonen : handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert de vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
• Zichzelf ontwikkelen : plant en beheert de eigen groei actief in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
• Objectieven behalen : beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties, een aspect dat zeer belangrijk is in het werken met collectiestukken.

6. ARBEIDSVOORWAARDEN.
6.1. Bezoldiging - Loopbaan.
De gekozen kandidaat wordt aangeworven als assistent-stagiair (klasse SW1) met de daaraan verbonden weddenschaal SW10 of SW11 (SW11 indien minstens 2 jaar erkende wetenschappelijke anciënniteit).
Minimumbezoldiging (brutobedragen aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen)
SW10 (met 0 jaar anciënniteit) : bruto 35.191,72 € per jaar (2..932,65 € per maand);
SW11 (met 2 jaar anciënniteit) : bruto 43.468,62 € per jaar (3..622,38 € per maand).
De normale tijdsduur van de stage bedraagt 2 jaar.
6.2. Andere voordelen.
• mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie;
• uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren);
• gratis hospitalisatieverzekering en een korting voor de familieleden;
• gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
• gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer;
• bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen;
• voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart;
• 29 dagen verlof per jaar;
• glijdende werkuren in een 38-uren week;
• mogelijkheid om eventuele overuren in recuperatie op te nemen;
• mogelijkheid voor een fietsvergoeding;
• werken in een groene en aangename omgeving (Jubelpark).

7. TOELAATBAARHEIDS - EN DEELNEMINGSVOORWAARDEN.
7.1. De gekozen kandidaat moet op de datum van zijn indienstreding volgende voorwaarden vervullen :
• Belg zijn of burger zijn van een staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Confederatie;
• de burgerlijke en politieke rechten genieten;
• aan de dienstplichtwetten voldaan hebben;
• een gedrag hebben dat beantwoordt aan de eisen van het gesolliciteerd ambt.
7.2. Uiterlijk op de dag waarop de termijn eindigt voor het indienen der kandidaturen, moeten volgende voorwaarden vervuld zijn :
• houder zijn van het/de vereiste diploma(`s) (zie punt 5.1 hierboven);
• voldoen aan de vereiste technische bekwaamheden (zie punt 5.2.1 hierboven) en deze bewijzen;
• voldoen aan de vereiste generieke competenties (zie punt 5.3 hierboven).
7.3. In de beide hierna vermelde gevallen geldt volgend voorbehoud voor deelname aan de selectieprocedure.
7.3.1. Het vereiste diploma werd behaald in een ander land dan België. In dit geval zal de voorzitter van de jury van de wetenschappelijke instelling vooraf nagaan of het door de kandidaat voorgelegde diploma kan worden aanvaard bij toepassing van de bepalingen van de richtlijnen 89/48/EEG of 92/51/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen.
Daarom dient de betrokken kandidaat aan zijn kandidatuur, behalve een kopie van het voorgelegde diploma, volgende bescheiden en inlichtingen toe te
voegen, nodig voor bedoeld onderzoek :
• een vertaling (in het Nederlands) van het diploma indien dit niet werd uitgereikt in het Nederlands, Frans, Duits of Engels;
• een verklaring waarmee de onderwijsinrichting, die het diploma heeft uitgereikt, volgende inlichtingen verstrekt (voor zover deze inlichtingen niet voorkomen in het diploma zelf) :
1. het aantal studiejaren dat normalerwijze vereist is voor het behalen van het diploma;
2. moest een verhandeling worden ingediend voor het behalen van het diploma?
3. de verworven kennis en bekwaamheden die aan de basis liggen van het uitreiken van bedoeld diploma;
• een vertaling (in het Nederlands) van deze verklaring indien deze niet werd uitgereikt in het Nederlands, Frans, Duits of Engels.
7.3.2. Het vereiste diploma werd behaald in een andere taal dan het Nederlands.
• De taal waarin de studies werden gedaan die hebben geleid tot het behalen van het vereiste diploma, bepaalt in principe de taalrol waarbij de kandidaat moet worden ingedeeld bij toepassing van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
• Wanneer een diploma van doctor vereist is, dat werd behaald na verdediging in het openbaar van een proefschrift (of wanneer de kandidaat een dergelijk diploma voorlegt om te voldoen aan de diplomavereisten), wordt de taalrol dan ook bepaald door de taal waarin de studiecyclus werd gevolgd die heeft geleid tot het universitair einddiploma dat toegang gaf tot het doctoraat.
• In de gevallen waarin deze studies werden gedaan in een andere taal dan het Nederlands, dient de betrokken kandidaat daarom in het bezit te zijn van een bewijs van taalkennis, afgeleverd door SELOR, het Selectiebureau van de Federale overheid, WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel (tel : +32-(0) 800 505 54; e-mail : taal@selor.be). - Uit dit bewijs moet blijken dat de betrokkene geslaagd is in het taalexamen dat met betrekking tot het vaststellen van het taalregime in de plaats komt van het opgelegde diploma :
- taaltest Nederlands - artikel 7, voor een functie van niveau 1/A, indien de kandidaat wenst te worden ingedeeld bij de Nederlandse taalrol.

8. BIJKOMENDE INLICHTINGEN.
Meer informatie omtrent de inhoud van deze betrekking kan worden bekomen bij
Mevr. Sarah Vander Sande, tel : 02/737.78.37; e-mail : sarah.vandersande@klm-mra.be

9. SELECTIEPROCEDURE.
• De jury van de wetenschappelijke instelling bepaalt wie van de kandidaten, die een ontvankelijke kandidatuur hebben ingediend, het meest geschikt worden geacht voor de betrekking (maximum 5 kandidaten kunnen aldus worden geselecteerd).
• Indien de jury het noodzakelijk acht, kan hij de kandidaten vragenn om eender welke bijkomende proef af te leggen die de jury bepaalt om hun geschiktheid voor de te begeven functie te beoordelen.
• De kandidaten die aldus in aanmerking worden genomen, zullen vervolgens uitgenodigd worden om voor de jury te verschijnen voor een hoorzitting met het oog op de vaststelling van de rangschikking der kandidaten.
• Deze rangschikking wordt pas definitief nadat ze werd meegedeeld aan de betrokken kandidaten die daarbij de mogelijkheid hebben erover klacht in te dienen en te vragen om door de jury te worden gehoord.

10. SOLLICITATIEPROCEDURE.
10.1. De kandidaturen moeten worden ingediend binnen 30 kalenderdagen volgend op de datum van bekendmaking van deze vacature in het Belgisch Staatsblad.
Ze moeten worden ingediend bij aangetekende brief gericht aan :
Koninklijk Museum van het  en de Krijgsgeschiedenis
Mevr. Christine VAN EVERBROECK
Algemeen Directrice a.i.
Jubelpark 3
1000 Brussel
10.2. In de kandidatuur dient uitdrukkelijk te worden gepreciseerd :
• de gesolliciteerde betrekking;
• het correspondentieadres; elke wijziging van dit adres dient onmiddellijk te worden meegedeeld.
10.3. Aan de kandidatuur toe te voegen bescheiden :
• een volledig en waarheidsgetrouw curriculum vitae;
• indien reeds wetenschappelijke activiteiten werden verricht : attesten om deze te wettigen (attesten afgeleverd door de werkgevers, de autoriteiten die beurzen toekenden,...)
• een kopie van het/de vereiste diploma('s);
• een lijst van de eventueel gepubliceerde wetenschappelijke werken;
• de bescheiden en inlichtingen hierboven bedoeld onder punt 7.3.1.,, indien het/de vereiste diploma('s), behaald door de kandidaat, werd(en) uitgereikt door een andere dan een Belgische instelling;
• het bewijs van taalkennis bedoeld onder punt 7.3.2., ingeval dit bewijs noodzakelijk is of wanneer de kandidaat wenst dat zijn indeling bij een taalrol gebeurt op basis van dat bewijs.
10.4. Zijn onontvankelijk : de kandidaturen die bovenstaande sollicitatieprocedure niet respecteren.