Handen Tekort. Pleiten voor Vlaanderens industrieel erfgoed

Titel van het boek: 

Handen Tekort. Pleiten voor Vlaanderens industrieel erfgoed

Handen Tekort. Pleiten voor Vlaanderens industrieel erfgoed
Auteur(s): 
collectief
Plaats van uitgave: 
Gent/Ronse
uitgever: 
Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw
datum van de uitgave: 
1990
aantal pagina's: 
109

In 1990-91 voerde de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw, samen met een reeks partner-organisaties, een brede campagne om het industrieel erfgoed bekend en populair te maken. Er waren tal van bezoeken, debatten en lezingen, studiedagen, onderwijsactiviteiten, ...
In dat kader verscheen ook een boekje met de veelzeggende titel “Handen Tekort. Pleiten voor Vlaanderens industrieel erfgoed’, waarin tal van vooraanstaanden formuleerden waarom zij  studie, behoud en ontsluiting van industrieel erfgoed belangrijk vonden - en waarom zij dat belangrijk vonden. De veelzeggende tekeningen waren afkomstig van Steven Wilsens, die in die jaren in de krant Het Nieuwsblad wekelijks met een tekening pleitte voor één of ander historisch pand of site.
Het is nog altijd een belangrijke publicatie, omwille van de (soms originele) standpunten die er in naar voor kwamen

Na een inleiding over wat industrieel erfgoed en industriële archeologie eigenlijk zijn, verschenen er teksten van

 • Ludo ABICHT (voorzitter van het Frans Masereelfonds: Omdat mensen toen onbelangrijk waren
 • Herman BALTHAZAR (gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen): Fin de siècle
 • Paul BERCKMANS (diensthoofd Stichting Technologie Vlaanderen): Meer dan relicten van wetenschap en techniek
 • Eddy BRUYNINCKX (secretaris-generaal van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen): Een collectief geheugen
 • Urbain CLAEYS (commissaris-generaal van het Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme): Een verruiming van het toeristisch aanbod
 • Herman CRAEYBECKX (voorzitter Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen): Een geloofwaardig historisch perspectief voor een beter begrip van heden en toekomst
 • Norbert DE BATSELIER (vice-voorzitter van de Vlaamse Executieve en Gemeenschapsminister van Economie, Middenstand en Energie): Ook een economisch gegeven
 • C.G. DE DIJN (voorzitter ICOMOS-Vlaanderen, International Council on Monuments and Sites): Monumentenzorg en Industrieel Erfgoed
 • W. DE WIT en G. ROYMANS (co-voorzitters STI-VVTI, Studiecentrum voor Techniek en Ingenieurswetenschappen / Vereniging van Vlaamse Hogeschoolingenieurs): Verleden, heden en toekomst zijn ontegensprekelijk met elkaar verbonden
 • R. DE WULF (Gemeenschapsminister van Tewerkstelling): Bewaren om het hier en nu ten volle te begrijpen en aan te voelen
 • Jaak GABRIELS (voorzitter van de Volksunie): Hoe zal Vlaanderen omspringen met zijn industrieel erfgoed ?
 • Gaston GEENS (voorzitter van de Vlaamse Executieve): Ons industrieel verleden: een spiegel van Vlaanderen doorheen de tijd
 • Hilde HOUBEN-BERTRAND (voorzitster van de Vlaamse Adviesraad voor Toerisme): Industriële archeologie, toerisme en ‘industrial heritage industry’
 • Aloïs JANS (voorzitter van de Federatie van Nederlandstalige Verenigingen voor Oudheidkunde en Geschiedenis van België): Een kwestie van overleven
 • Roger LARIDON (algemeen voorzitter van het August Vermeylenfonds): Dekor van de mens in zijn arbeidsverhoudingen
 • Jan LENSSENS (gemeenschapsminister van Welzijn en Gezin): Een erfgoed dat getuigt van arbeidsvoorwaarden en arbeidsrelaties
 • A. KINSBERGEN (gouverneuir van de Provincie Antwerpen): Diep respect voor wat in vroegere tijden mensenhanden verwezenlijkten
 • L. MAEBE-MERTENS (voorzitster Federatie van Toeristische Gidsengroeperingen vzw): Industrieel toerisme in Vlaanderen
 • Johan MALCORPS (politiek secretaris AGALEV): De herinnering aan fouten en rijkdom in het verleden
 • Willy PEIRENS (voorzitter Algemeen Christelijk Vakverbond van België): Vakbond en industrieel erfgoed
 • Johan SAUWENS (gemeenschapsminister van Openbare Werken en Verkeer): De Industriekastelen
 • Ernest van BUYNDER (algemeen voorzitter van het Willemsfonds): Uit het verleden lessen trekken naar de toekomst
 • Luc VAN DEN BOSSCHE (gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt): Toegepaste geschiedenis
 • Frank VANDENBROUCKE (voorzitter Socialistische Partij): Wat van de gewone mensen was moet van de gewone mensen blijven
 • H. VANDERMEULEN (gouverneur der Provincie Limburg): Industriële archeologie in Limburg
 • Frans VAN MECHELEN (nationaal voorzitter Bond van Grote en Jonge Gezinnen): Verleden, heden en toekomst grijpen in elkaar
 • Olivier VANNESTE (gouverneur van West-Vlaanderen): Een keuze maken
 • Herman VAN ROMPUY (voorzitter Christelijke Volkspartij): De moederschoot van het heden
 • Louis VANVELTHOVEN (voorzitter van de Vlaamse Raad): Een belangrijke taak voor beleidsverantwoordelijken
 • P. VAN WAEYENBERGE (algemeen voorzitter van het Vlaams Ekonomisch Verbond): Nuttige lessen trekken uit het verleden
 • Guy VERHOFSTADT (voorzitter Partij voor Vrijheid en Vooruitgang): Ons rijk industrieel erfgoed verdient in stand te worden gehouden
 • Hugo WECKX (gemeenschapsminister van Volksgezondheid en Brusselse Aangelegenheden): Een rijke geschiedenis kenbaar maken zonder één groot ‘Bokrijk’ te worden
 • Raoul WEILER (algemeen voorzitter Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging): Industriële archeologie en ingenieurs

Het valt in dit lijstje op dat er geen bijdrage kwam van  de toenmalige gemeenschapsminister van Cultuur (Patrick Dewael, VLD), die toen ook bevoegd was voor monumentenzorg, noch van de gemeenschapsminister van Onderwijs (Daniël Coens, CVP)

En vandaag, ruim een kwarteeuw later hebben we nog altijd "handen tekort"
Daarom: steun VVIA


download de publicatie hieronder
pas op: zwaar bestand (5,6 BM), het downloaden kan een tijdje duren