Help ons de kolenwasserij Beringen Mijn te redden

kolenwasserij - voor en na...

Erfgoed kan zichzelf niet verdedigen. Het heeft assertieve verdedigers nodig.

>> vers page française
>> to English page

>> zie ook de reacties in de pers en van andere organisaties onderaan deze pagina

Breaking News

De mogelijke opheffing van de wettelijke bescherming van de kolenwasserij van Beringen lokt een golf van protest en bezwaarschriftenn los.
Toen wij maandagnamiddag het uitgebreide bezwaarschrift van VVIA in Beringen gingen deponeren, was zulks al duidelijk. We konden de stapel zien.
Vandaag maakte Beringen bekend dat er al 177 bezwaarschriften geregistreerd werden - maar daar kunnen er nog bij komen omdat de poststempel geldt. En, zoals geweten wordt post niet altijd binnen de 24 u geleverd.
Daar zijn dan de meer dan 1000 protest-mails die via de St.Erfgoed bij de stad arriveerden nog niet bij gerekend.

VVIA deed vooral een oproep tot het indienen van individuele en kwalitatieve bezwaren door erfgoed-prominenten en verenigingen, uit binnen en buitenland. Wij kregen uit ons netwerk 59 kopieën van bezwaarschriften toegestuurd, maar ook niet iedereen stuurde ons een kopie...
We kunnen niet iedereen vermelden omwille van de privacy-wetgeving, maar de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP vzw), de representatieve oprganisatie van de Vlaamse stedenbouwkundigen, maakte zelf bekend dat ze bezwaar aantekende.

Van uit het buitenland kregen we bezwaarschriften toegestuurd o.m. uit Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Luxemburg, Zwitserland, Spanje - en zelfs één uit Rusland.

Hiermee is meer dan aangetoond dat het belang van de kolenwasserij de grenzen van Vlaanderen overstijgt, en dat onze overheid best eens de oren te luisteren legt bij specialisten uit andere landen die in het verleden met gelijkaardige problemen geconfronteerd werden.
VVIA pleit daarom voor de samenstelling van een internationale task force met specialisten, en met specialisten uit eigen land, om het probleem van de kolenwasserij terdege te bestuderen. Want uit alle informatie waar wij over beschikken blijkt dat er in de loop der jaren steeds een pleinvrees bestond om externe deskundigen aan te trekken. Net over de grens is er de kolenwasserij van het Zollverein (waarom die mensen niet om advies vragen) en ook niet zo veraf is er de gerenoveerde kolenwasserij van de Wendel-mijn in Frankrijk.Volgens sommigen werd het dossier eerder quod erat demonstrandum 'à la tête du client' opgesteld...
 

VVIA diende een uitgebreid en lijvig bezwaarschrift in - waarschijnlijk het dikste van de reeks. In totaal dertig bladzijden !!!
Download het hier of onderaan deze pagina,
en neem rustig de tijd om het te lezen

We hopen dat de minister en ook het Agentschap Onroerend Erfgoed zulks doen

Ook U kan VVIA steunen.
Hoe ?
klik hier

 

De grote kolenwasserij van de steenkoolmijn van Beringen werd in 1994 als monument wettelijk beschermd. Vandaag echter, om allerhande onduidelijke belangen, voert de Vlaamse Overheid een procedure om de bescherming op te heffen, zodat het grootste deel van dit imposante en beeldbepalend gebouw zou kunnen gesloopt worden.

Er loopt nu een openbaar onderzoek, waarbij elke burger - uit binnen- en buitenland - kan aangeven dat hij/zij zich verzet tegen de opheffing van de bescherming en tegen sloping van delen van de kolenwasserij van Beringen.
           > hier download je het dossier van het openbaar onderzoek (PDF)

Zo een bezwaarschrift is een brief waarin je:
1. bekend maakt dat je tegen opheffing van de bescherming en afbraak van het gebouw bent.
2. de reden waarom.
De redenen mogen persoonlijk van aard zijn: waarom vind jij dat dit gebouw moet blijven bestaan ? Maar er moet steeds in vermeld staan dat je bezwaar hebt tegen de opheffing van de bescherming van dit gebouw en het afbreken ervan.
Voorbeelden van argumenten die U kunt aanhalen kunt U hier of helemaal onderaan deze pagina downloaden

Deze brief moet bezorgd worden bij
Stadsbestuur Beringen, dienst Wonen.
T.a.v. openbaar onderzoek kolenwasserij
Stadsbestuur van Beringen
Mijnschoolstraat 88
B-3580 Beringen

Brieven worden ofwel AANGETEKEND verstuurd ofwel ter plaatse afgegeven tegen afgiftebewijs.
Ze moeten voor 19 maart aankomen.
Pas op: per e-mail of te laat toegezonden bezwaren moeten niet noodzakelijk bij het dossier gevoegd worden.
Stuur ons per e-mail een kopie van Uw bezwaarschift

 

PAS OP BIJ HET INDIENEN VAN BEZWAREN:
dit zijn de richtlijnen die het Agentschap Onroerend Erfgoed stuurde:

" Het Onroerenderfgoeddecreet stelt dan bezwaren per aangetekend schrijven moeten worden bezorgd of tegen ontvangsbewijs afgegeven op ADRES X (zoals vermeld op de affiche en op https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be). Enkel zo heeft u ook de garantie dat uw bezwaar tijdig is ingediend, op de correcte plaats en geregistreerd.

Als u dus wenst dat het per gewone brief of per e-mail, of via een website, ingediende bezwaar wordt geregistreerd en opgenomen in het PV van sluiting van het openbaar onderzoek moet u uw bezwaar opnieuw indienen via beveiligde zending (= aangetekend of tegen afgiftebewijs). Dat kan nog tijdig tot 19 maart. Alle via beveiligde zending ingediende bezwaren zal het stadsbestuur na het beëindigen van het openbaar onderzoek bezorgen aan het agentschap Onroerend Erfgoed zodat ze deze kunnen behandelen in voorbereiding van een definitieve beslissing."

(einde citaat)

 

Indien U twijfelt of angst heeft dat Uw aangetekend schrijven niet tijdig zou arriveren,  stuur het ons dan door samen met een begeleidende e-mail waarin U schrijft
"bij deze geef ik (geven wij) volmacht aan de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie en aan de Werkgroep Monumentenzorg Beringen om ons bezwaarschrift tegen afgiftebewijs bij de stad Beringen in te dienen"
ofwel schrijft U dit in handschrift op een uitprint die U inscant en ons doorstuurt.
Stuur de PDF aan <erna.aerts@beringen.be> bij de stad Beringen en in cc.: aan onze Limburgse afdeling <limburg@vvia.be> en aan de Werkgroep Monumentenzorg Beringen via <stephan.put1@telenet.be>

Wij zorgen dan wel voor een tijdige indiening

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw stelde een uitgebreid en gemotiveerd bezwaarschrift op. Dit kan onderaan deze pagina gedownload worden
 

steun VVIA !

 

De pers